جزوه مبانی مدیریت بازرگانی

جزوه مبانی مدیریت بازرگانی

جزوه مبانی مدیریت بازرگانی

یکی از مهمترین مهارت ها در تربیت نیروی انسانی آموزش مدیریت است .مهارت اداره سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی نقش مهمی در این امر دارد.در میان دروس مختلف مبانی سازمان و مدیریت بعنوان مبنایی ترین درس محسوب میشود. به عبارت دیگر محوری ترین و اصلی ترین درس در رشته مدیریت بشمار میرود. کتاب های مختلف در این رابطه وجود دارد،هریک دارای ویژگی های مربوط بخود میباشند. کتاب های اقتباس از آموزهای غربی ، شرایط فرهنگی و بومی ما را نادیده گرفته اند و یا برای اداره سازمانهای بزرگ و بین المللی طراحی شده اند و مختصات کسب و کارهای کوچک و متوسط را نادیده گرفته اند.

سرفصل ها:
فصل اول:تعاریف و مفاهیم سازمان و مدیریت
اهمیت مطالعه سازمان و مدیریت
سازمان
تعریف سازمان
حیطه مطالعات سازمانی
ابعاد سازمان
مراحل رشد سازمان
مدیریت
تعریف مدیریت
انواع مدیریت
مهارت های مورد نیاز مدیران
نقش های مدیریتی
نقش های متقابل شخصی
نقش های اطلاعاتی
نقش تصمیم گیری
ضرورت و اهمیت مدیریت در اسلام
فصل دوم:نظریه های سازمان و مدیریت
نظریه و نظریه پردازی
مفهوم پارادایم در مدیریت
سلسله مراتب سیستم ها
نظزیه های سنتی در مدیریت
مدیریت علمی تیلور
میریت اداری فایول
مبوروکراسی اداری ماکس وبر
دیدگاه نئوکلایک
مطالعات هائورن
رویکرد های نوین
رهیافت سیستمیو اقتضایی به مدیریت
نظریه مجموعه های پیچیده غیرقابل پیش بینی یا نظریه آشوب
مدیریت اسلامی
کسب و کار
فصل سوم:کارآفرینی وکسب و کار های کوچک
تعریف کارآفرینی
ویژگی کارآفرینان
انواع کارآفرینی
فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارآفرینی
فصل چهارم:مدیریت محیط
فصل پنجم:مسئولیت اجتماعی
فصل ششم:تصمیم گیری
فصل هفتم:مدیریت برنامه ریزی استراتژیک
فصل هشتم:سازماندهی
فصل نهم:رهبری
فصل دهم:ارتباطات
فصل یازدهم:انگیزش
فصل دوازدهم:ارزیابی و نظارت


مؤلف: دکتر زین العابدین رحمانی
نام درس : مبانی مدیریت بازرگانی
رشته: مدیریت بازرگانی پیام نور
مقطع : کارشناسی
سال تهیه: نیمسال دوم 94-95